Voorwaarden, Privacy en Cookies


EPDM Solutions BVBA

Adres Magazijn: Lodewijk de Raetlaan 39 Bus 2, 8870 Izegem

Adres Post en administratie: Oudstrijderslaan 35, 8800 Rumbeke

BTW: 0588 986 671

Zaakvoerder Tom: 0497/45 35 99


Voorwaarden, Privacy policy en Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden.

Het plaatsen van cookies gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

1. Toegang en gebruik

Ieder bezoek en/of gebruik van deze website (verder “dakwerkenepdmsolutions” of “EPDM Solutions” genoemd) is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat u (u wordt hieronder aangeduid als ‘de gebruiker’ of ‘u’) deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

Dakwerkenepdmsolutions kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site deze voorwaarden na te lezen. U kunt deze steeds terugvinden op de startpagina.

De Nederlandstalige tekst van deze gebruiksvoorwaarden is de originele tekst en primeert in geval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

2. Geen aanbod van goederen en/of diensten

De terbeschikkingstelling van gegevens en/of informatie door Dakwerkenepdmsolutions via deze website kan door de gebruiker op geen enkele wijze worden aanzien als een aanbod dat van Dakwerkenepdmsolutions zou uitgaan, tot verkoop van goederen en/of diensten.

Een overeenkomst tot verkoop van goederen en/of diensten komt desgevallend rechtstreeks tot stand tussen de gebruiker en één of meerdere leverancier(s), en dit zonder enige tussenkomst van Dakwerkenepdmsolutions en na een schriftelijke orderbevestiging vanwege de leverancier.

3. Registratie

De registratie op de website is gekoppeld aan het opgeven van een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord. De registratie en toegang tot de website is gratis.

U bent verantwoordelijk voor alle handelingen met uw gebruikersnaam en wachtwoord op de website. U verbindt er zich toe het geheim en vertrouwelijk karakter van uw toegangscode en wachtwoord te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig verlaten van uw account op het einde van elk bezoek.

In geval van (vermoeden van) verlies, diefstal en/of frauduleus of oneigenlijk gebruik van één van deze elementen, zal u Dakwerkenepdmsolutions daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

Het is verboden de website van Dakwerkenepdmsolutions te gebruiken voor ongeoorloofde, politieke en/of discriminerende doeleinden. In geval van ongeoorloofd gebruik van deze website kan Dakwerkenepdmsolutions u de toegang tot de geregistreerde inhoud van de website ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

Dakwerkenepdmsolutions nodigt de gebruikers uit iedere ongeoorloofde inhoud die beschikbaar zou zijn vanaf haar diensten, aan Dakwerkenepdmsolutions te signaleren zodat de gepaste maatregelen kunnen worden getroffen om deze informatie te verwijderen.

4. Gebruik van ‘cookies’

Dakwerkenepdmsolutions kan gebruik maken van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden weggeschreven om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo kunnen ‘cookies’ gebruikt worden om een taalkeuze vast te stellen. Het gebruik van ‘cookies’ wordt algemeen aanvaard door gebruikers. Indien u verkiest geen ‘cookies’ te aanvaarden, kan u deze uitschakelen in de instellingen van uw browser. In dat geval kan Dakwerkenepdmsolutions u evenwel geen correcte werking van deze website garanderen.

5. Dienstverlening (hosting)

De website is een online platform dat gebruikers toelaat informatie te verkrijgen omtrent de leveranciers en contact met hen op te nemen. De partnerpagina’s worden uitsluitend geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de betrokken leveranciers en het gebruik van de website gebeurt integraal op eigen risico van de gebruiker.

Dakwerkenepdmsolutions slaat enkel de door de leveranciers online geplaatste partnerpagina’s op (hosting-dienst) en is niet betrokken bij eventuele transacties tussen de gebruiker en de leveranciers, noch geven wij enige waarborg omtrent de kwaliteit, de veiligheid of de wettigheid van de door hen aangeboden goederen en/of diensten.

Hoewel Dakwerkenepdmsolutions steeds een minimum aan voorzorgen neemt om de juistheid van de informatie en de opmaak van de website te controleren, kunnen wij geen enkele waarborg geven omtrent de technische en inhoudelijke juistheid van de informatie die wij meedelen. Deze site wordt hierbij ter beschikking gesteld op een “as is” en “as available” basis, waarbij wij evenmin enige waarborg geven dat dat de voor u beschikbare versie steeds de meest recente versie is.

Dakwerkenepdmsolutions behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw en inhoud van haar website te optimaliseren en/of te wijzigen. Elk tijdelijk oponthoud of opschorting van de website kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Dakwerkenepdmsolutions is niet verantwoordelijk voor welke beslissing, handeling, fout of vergissing dan ook die door de gebruiker, of door een derde, zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens. Ze is evenmin verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Dakwerkenepdmsolutions gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Indien de wetgeving, van toepassing in sommige landen, deze conventionele beperking van aansprakelijkheid niet zou aanvaarden, dan zal de aansprakelijkheid van Dakwerkenepdmsolutions niettemin beperkt worden tot het meest strikte minimum, dat wettelijk toegelaten is.

Dakwerkenepdmsolutions is niet verantwoordelijk voor schade en virussen die desgevallend uw computerinstallatie zouden aantasten ten gevolge van het gebruik van deze website. De gebruiker verbindt er zich toe om in elk geval de grootste zorgvuldigheid aan de dag te leggen, teneinde te vermijden dat deze website zou aangetast worden door een virus of andere schadelijke elementen, van welke aard ook.

6. Hyperlinks

Deze site kan links bevatten naar websites die beheerd worden door de VENDORS. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Dakwerkenepdmsolutions kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

7. Downloaden van gegevens

U mag enkel die gegevens downloaden en/of afdrukken waarvoor Dakwerkenepdmsolutions u haar expliciete voorafgaande toelating heeft gegeven.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Dakwerkenepdmsolutions, of van de respectievelijke rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. Deze website, alsmede de teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items, evenals de selectie en de vormgeving ervan, worden door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, aanpassing, wijziging en/of andere vorm van gebruik of exploitatie van geheel of een gedeelte van deze site, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden, behoudens mits voorgaande schriftelijke toelating van Dakwerkenepdmsolutions. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

De benamingen, logo’s en/of merken die gebruikt worden op deze website, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Uw toelating om gebruik te maken van deze website, houdt geen toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken of namen. Elk gebruik daarvan of van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden, behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar.

In geval van inbreuk op deze rechten heeft Dakwerkenepdmsolutions het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

9. Privacyregeling

In het kader van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het KB van 13 februari 2001 is Dakwerkenepdmsolutions verplicht de voorafgaande toestemming te vragen voor de verwerking van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Als gebruiker verleent u Dakwerkenepdmsolutions, geëxploiteerd door EPDM-Solutions Bogaert BVBA, met zetel te Oudstrijderslaan 35 , 8800 Rumbeke het recht om alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website, te verwerken. Deze informatie wordt verwerkt om de goede werking van haar website te kunnen garanderen en om deze desgevallend via analyse te kunnen optimaliseren en beter af te stemmen op de noden van elke gebruiker. De verwerkte informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig om de aangekondigde doeleinden te bereiken.

De verstrekte informatie kan gebruikt worden door Dakwerkenepdmsolutions voor diverse marktdoeleinden, tenzij uDakwerkenepdmsolutions uitdrukkelijk op de hoogte brengt dat u zich verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktdoeleinden. Dergelijk verzet is kosteloos en kan door u ter kennis worden gegeven tijdens de registratieprocedure.

Elke gebruiker die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk schriftelijk verzoek aan EPDM-Solutions Bogaert BVBA,met zetel te Oudstrijderslaan 35 , 8800 Rumbeke of per e-mail aan info@epdm-solutions.be.

Dakwerkenepdmsolutions behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de huidige privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits kennisgeving aan de klant via website of e-mail .

10. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

De hoven en rechtbanken van België hebben exclusieve rechtsmacht.

Ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. Dakwerkenepdmsolutions behoudt zich evenwel het recht voor om zich tot de krachtens artikel 624 Ger. Wb. bevoegde rechtbank te wenden, indien zij dit wenst.

Deze website wordt beheerd vanuit de zetel vanEPDM-Solutions Bogaert BVBA, met zetel te Oudstrijderslaan 35 , 8800 Rumbeke. Deze gebruiksvoorwaarden worden derhalve uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

11. Opmerkingen en vragen

Uw opmerkingen en feedback over deze website: voor eventuele vragen kan u steeds terecht op het voormelde e-mailadres.

12. Slotbepalingen

Indien eender welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-toepasselijk wordt verklaard, zal deze ongeldige of nietige bepaling geacht worden te zijn vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. Alle andere bepalingen blijven gelden.


Algemene Voorwaarden

Toepassing

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Uitvoering van de werken

De uitvoeringstermijn kan worden opgeschort door onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van de firma EPDM-SOLUTIONS om, zonder dat er een vergoeding verschuldigd is, en dit wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Indien voorbereidende werkzaamheden door de eigenaar of andere aannemers niet voldoende zijn afgewerkt kan EPDM-SOLUTIONS niet aansprakelijk gesteld worden voor de financiële gevolgen hieraan verbonden.

Extra werkzaamheden door toedoen van derden zullen in rekening worden gebracht aan 48,00 € per uur of worden de werken door EPDM-SOLUTIONS uitgesteld tot alle voorbereidende werken zijn voltooid. Slechte weersomstandigheden die de kwaliteit van het werk in gevaar brengen, brengen een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de onderbreking. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd.

De firma EPDM-SOLUTIONS bepaalt zelf wanneer ze de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De goederen die door EPDM-SOLUTIONS geleverd worden, worden op risico van de firma EPDM-SOLUTIONS tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen geleverd worden op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico na plaatsing van de goederen over op de klant. De niet verwerkte goederen blijven te alle tijde eigendom van EPDM-SOLUTIONS zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald. Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goede vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hievan in de technische voorschriften van het W.T.C.B. die op datum van de prijsopgave beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Studies, offertes en overeenkomsten

Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 3 maand geldig. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van EPDM-SOLUTIONS, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10 % van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moet de bovenvermelde stukken worden teruggegeven. De daken worden gemeten op hun effectieve maten, meer bepaald : het vlak, opstanden en boorden.

De firma EPDM-SOLUTIONS kan niet aansprakelijk gesteld worden :

Voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de firma EPDM-SOLUTIONS, op voorwaarde dat hem geen fout bij de verwerking kan worden ten laste gelegd.

Voor de schade aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de oplevering

Voor de schade aan het bouwterrein, aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de dakdekker. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen op de dakdekker.

Oplevering, Onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de firma EPDM-SOLUTIONS de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De firma EPDM-SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen betreffende constructie, maten en kleur die de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de firma EPDM-SOLUTIONS, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Wanneer er contractueel een voorlopige oplevering werd voorzien, zijn de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit gedekt door de voorlopige oplevering. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De uitvoerder is onderworpen aan de 10-jarige aansprakelijkheid zoals omschreven in de artikelen 1792 en 2270 van het BW. Deze termijn van 10 jaar gaat in bij de voorlopige oplevering, of bij de oplevering. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de firma EPDM-SOLUTIONS de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 1 jaar die een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering wanneer deze werd voorzien, bij de definitieve oplevering of op de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging door de bouwheer. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de firma EPDM-SOLUTIONS aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de al uitgevoerde prestaties en de al aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De firma EPDM-SOLUTIONS behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 35% op de niet uitgevoerde werken.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de firma EPDM-SOLUTIONS zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur werd betaald, en dit zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn aan de firma EPDM-SOLUTIONS. De firma EPDM-SOLUTIONS bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de firma EPDM-SOLUTIONS door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de firma EPDM-SOLUTIONS het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren . in dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in voorgaand artikel.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

De klant van zijn kant, behoudens wat uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd geregeld, voor de overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 7.43 €/dag, met een maximum van 10% van de aannemingsprijs.

Betaling

De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken zoals op de voorzijde van de offerte is bepaald.

Na ondertekening van het contract wordt steeds een voorschotfactuur ten belope van 35% van de totale aannemingssom opgemaakt, deze som is verschuldigd bij ontvangst van de factuur. De werken worden pas ingepland na volledige betaling van het voorschot.

Bij niet terugbezorging van het BTW-attest ter toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6 % behoudt EPDM-SOLUTIONS zich het recht voor het verschil in geldig BTW-tarief in rekening te brengen.

Behoudens andersluidend overeenkomst geldt op alle eindfacturen een betalingstermijn van 15 dagen na opmaak. Behoudens onderlinge overeenkomst wordt geen betalingskorting toegestaan op de aannemingssom.

Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere mee.

Onderhoudscontracten en reparaties worden nooit uitgevoerd met waarborg of garantie.

Afbraak van zink, koper en lood worden steeds meegenomen door de firma EPDM-SOLUTIONS, deze zijn mee verrekend in de eenheidsprijs. Dus eventuele gelden die hier uit voortvloeien zijn steeds te ontvangen door de firma EPDM-SOLUTIONS.

In geval van wanbetaling van de factuur na de vervaldag, zal bij wijze van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder aanmaning, dit om de enkele reden van deze vertraging, een bedrag gelijk aan 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 250 EURO.